1. กรอกชื่อ / เบอร์โทรศัพท์ / รายการสั่งซื้อและจำนวนเงินที่โอน

2. กดเลือกธนาคาร แจ้งวัน และ เวลาที่โอนโดยประมาณ

3. แนบหลักฐานสลิปการโอน

4.ตรวจสอบความถูกต้องและกดคำว่า “ส่งข้อมูล”