KIPPY สี อารมณ์ ความรู้สึก บทความ

สี กับ อารมณ์ ความรู้สึก

จากการทดลองทางจิตวิทยาพบว่าสีสามารถให้ความรู้สึกต่าง ๆ กับบุคคลที่พบเห็นสีนั้น ๆ ได้ เช่น สีอุ่น (ได้แก่ สีเหลือง สีแสด สีแดง) ให้ความร...

Continue reading

KIPPY colorful markers

ประโยขน์ สี ปากกาเน้นข้อความ ช่วยเสริมความจำ

ประโยขน์ สี ปากกาเน้นข้อความ ช่วยเสริมความจำ "ปากกาเน้นข้อความ" หรือ "ปากกาไฮไลท์" ( highlighter pen ) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์การเขียน ชิ...

Continue reading

กระดาษคือ

กระดาษคืออะไร? เพื่อให้การนิยามว่ากระดาษคืออะไรออกมาถูกต้องที่สุด Officemate จะขอหยิบยกนิยามของผู้ที่เคยให้ความหมาย ของกระดาษไว้ก่อนห...

Continue reading

สมุดที่ดีควรเป็นแบบไหน?

สมุดบันทึก อุปกรณ์เครื่องเขียนอีก 1 อย่างที่อยู่กับเราทุกคนมาทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ว่าจะจดการบ้าน จดเลคเชอร์ จดงาน จดรายรับรายจ...

Continue reading